Helsingin Sanomissa lastenlääkäri ottaa puheeksi ADHD:n hoidossa tärkeän ravitsemuksen: http://www.hs.fi/ruoka/a1391138886872

Ylivilkkaus, rauhattomuus ja keskittymisvaikeudet ovat yleinen ja hankala vaiva sekä lapsilla, että aikuisilla. ADHD ja ADD häiritsevät ihmisen elämää monella tavalla, niin sosiaalisesti, henkisesti kuin haittaamalla mm. oppimista ja myöhemmin jopa sijoittumista työelämässä ja työssä pärjäämisessä. Keskustelua herättää myös se, onko ADHD tai ADD ominaisuus vai sairaus. Tässä kohden diagnoosia merkittävämpää lienee se, ovatko ominaisuudet tai vaivat elämää haittaavat ja onko henkilön, lapsen tai aikuisen, vaikea sopeutua yhteiskuntaan ja pärjätä elämässä. Keskittymiskyvyn puute ja rauhattomuus, varsinkin jos niihin liittyy myös muita vaivoja kuten levottomat jalat ja unettomuus voivat olla pahastikin invalidisoivia. On siis yksilökohtaista miten nämä piirteet/vaivat koetaan.

Funktionaalisessa lääketieteessä ja ravintoterapiassa autetaan ADHD:sta kärsiviä lapsia ja aikuisia pääasiassa hoitamalla ruoansulatusta ja suolistoa ja varmistamalla että keho saa kaikki tarvittavat amino- ja rasvahapot ja korjaamalla mahdolliset muut ravintopuutokset. Ruokavalioksi valitaan myös mahdollisimman puhdasta ja käsittelemätöntä ruokaa. Ruokavaliosta poistetaan tai vähennetään minimiin huonolaatuiset rasvat ja verensokeritasoja heilauttelevat sokerit ja tärkkelyshiilihydraatit. Ateriat opetetaan koostamaan tasapainoisesti. Karsitaan myös kaikki ylimääräiset lisäaineet, kuten keinomakeutusaineet ja elitarvikkeiden nk. atsovärit. Apuna voidaan käyttää toiminnallisia laboratoriotestejä, joilla tutkitaan ruoansulatuksen ja suoliston tilaa, aminohappotasapainoa, energia-aineenvaihduntaa, rasvahappotasapainoa tai mm. hermovälittäjäaineiden tasapainoa.

Yhdistyksemme ammattilaisille on täysin selvää, että jokaista asiakasta on autettava yksilöllisesti. Ei ole toista samanlaista ihmistä, vaikka hänellä olisi lääkärin määrittämänä diagnoosina ADHD. Jos elimistössämme on jokin epätasapainotila, se ilmenee jokaisen kohdalla yksilöllisellä tavalla. Tästä syystä myös ratkaisut epätasapainotilan korjaamiseen ovat yksilölliset.

adhd3

Mitä taas tulee lasten tarkkaavaisuus- ja keskittymisongelmien tasapainottamiseen ravitsemuksellisin keinoin, vanhemmilta vaaditaan lujuutta lähteä toteuttamaan lapsella ruokavaliota, joka tätä voi auttaa, sillä lapset himoitsevat usein juuri niitä ruokia ja juomia, jotka ovat heille niitä kaikkein oireita ylläpitävimpiä. Tarvitaan usein myös ymmärtävää lääkäriä, kuten funktionaalista lääkäriä, joka voi tarvittaessa kirjoittaa lääkärintodistuksen päiväkotia tai koulua varten, jos lapsi tarvitsee erityisruokavalion, kuten maidottoman ja gluteenittoman ruokavalion tai kun löydetään allergioita ja yliherkkyyksiä joillekin ruoka-aineille.

Lapset reagoivat usein erittäin hyvin ravintohoitoihin ja mm. rasvahappo- ja aminohappoterapioihin. Toivon mukaan ne keinot, jotka ovat nyt käytössä funktionaalisessa lääketieteessä ja ravintoterapiassa tulisivat lähitulevaisuudessa yhä enenevässä määrin käyttöön myös julkisessa terveydenhoidossa. Jokainen ansaitsee voida paremmin!adhd2

Mikä on ADHD?

ADHD:lla tarkoitetaan aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriötä. Keskeisimpiä oireita ovat
tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. Sana ADHD on lyhenne
englanninkielisistä termeistä attention-deficit/hyperactivity disorder.

ADHD on tavallinen toimintakykyä heikentävä neuropsykiatrinen häiriö. Suomessa sen arvioidaan esiintyvän noin 5 %:lla lapsista. ADHD:ta pidetään noin kolme kertaa yleisempänä pojilla kuin tytöillä.  ADHD:n suurempi esiintyvyys pojilla saattaa johtua osittain siitä, että tytöillä oireet jäävät herkemmin tunnistamatta.

Nuorilla ja aikuisilla ADHD:n esiintyvyys on jonkin verran pienempi kuin lapsilla johtuen oireiden lievittymisestä ja oireiden paremmasta hallinnasta. ADHD ei kuitenkaan häviä iän myötä, vaan se muuttaa muotoaan ja jatkuu häiritsevänä nuoruusiän jälkeen myös osalla aikuisista. ADHD:lla ei ole tekemistä ihmisen älykkyyden kanssa, vaikka ADHD-henkilöillä onkin mm. tarkkavuuden häiriöstä johtuen tavallista enemmän haasteita elämänhallinnan suhteen.

 

Mikä sitten on ADD?

ADD:lla tarkoitetaan ADHD:n tarkkaamattomuuspainotteista alatyyppiä. Sana ADD on lyhenne englanninkielisestä nimestä Attention Deficit Disorder.  ADHD:n määritelmästä poiketen ADD:ssä oireet painottuvat keskittymisen ja tarkkaavuuden säätelyn ongelmiin, mutta yliaktiivisuutta ja impulsiivisuutta ei esiinny lainkaan tai vain vähäisessä määrin.

ADD:hen liittyy usein myös oman toiminnan ohjaamisen vaikeuksia. Aloittaminen, toiminnan suunnittelu, tehtävän loppuun saattaminen ja joskus lopettaminenkin ovat hankalia. ADD havaitaan tyypillisesti vasta kouluiässä tai jopa jatko-opintojen aloittamisen jälkeen, kun opiskelu ei sujukaan odotusten mukaisesti. ADD on hieman tavallisempi tytöillä kuin pojilla.

lähde: adhdtutuksi.fi

ADHD:n paras vaihtoehtoinen hoito ravitsemus?
Tagged on: